KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANICI SÖZLEŞMESİ

A- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

Sigortacılık alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde 455439-0 no ile kayıtlı; Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:10-1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, 0387019755300019 MERSİS no'lu, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ve 3870197553 vergi no'lu, SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK'da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel sağlık bilgileri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel sağlık verilerini de kapsayan kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak,poliçe onay, red, tanzim, yenileme güncelleme işlemlerini yerine getirmek, eş, çocuk ve ilgilileri poliçeye dahil etmek, tahsilat süreçlerini yönetmek ,prim ve komisyonların ödenmesi, geliştirme çalışmalarını yapmak,hasar ihbarlarının temin, incelenme, değerlendirilme, neticelendirilme, ödemeleri yapmak, eksper atamak, anlaşmalı tutanakların sisteme girmek, pert ve hasarlı araç satmak, rücu taleplerini gerçekleştirmek, aleyhe açılan dava/hasar ihbarlarına ilişkin bazı verileri medikal eksper, aktüerler ile paylaşmak, saha denetim ve şüpheli hasar araştırması süreçlerini yönetmek, dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin etmek, Veri tabanı oluşturulması, korunması, yedeklenmesi ve gözetimini yerine getirmek, risk analizi ve yönetimini sağlamak,

İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek veya işlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek, ilgili kurumlar ile paylaşarak anket çalışmalarını yapmak; kampanyalar oluşturulması da dâhil pazarlama operasyonları yürütmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğimiz/akdedeceğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek ya da sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra tarafımıza iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek ve gelen aramaları kayıt altına almak, kamera kayıtlarını almak, muhaberat faaliyetini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, https://sompojapan.com.tr/tr/kurumsal/yasal-uygulamalar/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-beyani/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi adresinde yer alan Sompo Japan Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları

Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, ana hissedarımıza, yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Sompo Japan Grup şirketleriyle, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, Sağlık Harcamaları Yönetimi hizmeti alınan firmalara, aracılara, eğitim firmalarına, araştırma firmalarına, anlaşmalı aktüere, medikal danışmana, asistans firmalara, bilirkişilere, sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Sompo Japan Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Genel Müdürlük, acenteler, anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.sompojapan.com.tr adlı web sitemiz, mobil uygulamamız, 08502508181 numaralı çağrı merkezi gibi, sosyal medya saha çalışmaları, otoanaliz, kamera kaydı, web ara yüzü, asistans firmalarbilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; mevzuatın öngördüğü sürede Şirketimizce saklanacaktır.

KVKK'nin 11. Maddesi gereği:

Şirketimiz web sitesinde http://www.sompojapan.com.tr/tr/iletisim/talep-ve-sikayetleriniz/urun-ve-hizmetlerimiz-hakkinda adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK'nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesini, ilgili süreç kapsamında kullanılmasını ve Şirketin ana şirketine, iş ortaklarına, iştiraklerine, kamu kurumlarına, Sağlık Harcamaları Yönetimi hizmeti alınan firmalara, aracılara, eğitim firmalarına, araştırma firmalarına, anlaşmalı aktüere, medikal danışmana, asistans firmalara, bilirkişilere, diğer sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerine, destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle yukarıda belirtilen firmalar ile diğer üçüncü kişilere yurtiçinde ve/veya yurtdışında aktarılmasını,paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta aydınlatıldığınızı, işbu metni, Sompo Japan Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız.

B- GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM KOŞULLARI

1. Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Koşulları

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. sompojapan.com.tr kullanan veya sompojapan.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Sompo Japan Sigorta A.Ş. işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. sompojapan.com.tr web sitesinin değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, sompojapan.com.tr web sitesi hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme Sompo Japan Sigorta’nın sağlayacağı sigorta hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları Sompo Japan Sigorta'ya ait bulunan sompojapan.com.tr teklif alma adımlarındaki “kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme ve gizlilik politikası, kullanıcı sözleşmesi metnini okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacaktır.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1 İşbu Sözleşme’yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu Kabul eder. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

3.2 Kullanıcı, Site’den faydalanmaya imkan veren varsa kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak Kullanıcı bilgileri, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında Hizmet kapsamı dahilinde, işbirliği içinde olunan, kişiler (reasürör, v.b) ve kanunen aktarımı zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Ancak bunun haricinde üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

3.3 Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Sompo Japan Sigorta’ya ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Gizlilik Koşulları’nda belirtilen şekilde Hizmet’in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken Sompo Japan Sigorta’nın bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.4 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Sompo Japan Sigorta’ya aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet’ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.5 Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Sompo Japan Sigorta ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Sompo Japan Sigorta sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.6 Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Sompo Japan Sigorta’nın yazılı izni olmadan link verilemez.

3.7 Sompo Japan Sigorta, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.8 Sompo Japan Sigorta, işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’i, Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı tarafından Teklif’in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Sompo Japan Sigorta’nın birinci önceliğini teşkil etmektedir. Sompo Japan Sigorta, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Sompo Japan Sigorta’nın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

3.10 Kullanıcı’ya uygun Teklif’in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif’i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Sompo Japan Sigorta’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Sompo Japan Sigorta mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Teklif veya poliçe satın alma taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.11 Sompo Japan, Site’nin işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı’ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, Hizmet’in sunulması işbu sözleşme ile Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesi ve poliçe bedelinin ödenmesine bağlıdır.

3.12 Kullanıcı, Site’de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site’de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı; Site’de detaylı bilgileri yer alan Hizmetin ve Hizmet kapsamındaki bilgilendirme formu, teklifname ve poliçelerin uygunluğunun ve yeterliliğinin kendisi tarafından kontrol edildiğini ve Hizmeti ve Hizmet kapsamındaki poliçeleri alıp almama ve/veya teklif talebinde bulunma konusundaki kararını tamamen kendi iradesi doğrultusunda aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 Site’de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullar; Hizmet’in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, Hizmet kapsamındaki sigorta poliçesinin kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir. Sigorta poliçesi ile ilgili kural ve koşullar mevzuat kapsamındaki poliçe metni, genel ve özel şartlar ve ilgili diğer belgeler ile belirlenmektedir.

4. Sigorta Teminatının Başlaması

Kullanıcı’nın, poliçe düzenlemek amacıyla Site’ye giriş yapması ve istenen bilgileri kaydetmesi halinde Kullanıcı, sunulan Bilgilendirme Form/Formları ile teklif formunu onaylamak ile bu formların içeriklerini okuyup anladığını, işbu onay ile Sompo Japan Sigorta’nın bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (http://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467) ile 6098 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

PRİM ÖDEME ÖZEL KOŞULU: Primin peşinat ve/veya taksitleri; Sompo Japan Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüklerine, poliçe ekinde belirtilen banka hesaplarına veya poliçeyi tanzim eden yetkili acenteye, makbuz/dekont karşılığında ödenir. Sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödendiği tarihte başar. Sigorta ettiren poliçe üzerinde vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir taksidin vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Temerrüt gününü takip eden onbeş gün içerisinde sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren onbeş gün süre ile teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde Borçlar Kanununun 124. Maddesinin 3.'cü bendi uyarınca herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

Kullanıcı’nın, sunulan teklife uygun irade beyanında bulunması ve poliçe genel ve özel şartlarına göre düzenlecek olan poliçeyi satın almayı Site’de kabul etmesi halinde, Kullanıcı, 6098 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1424. Maddesi uyarınca poliçe teslim şartının yerine getirilmiş olduğunu, bu hususta herhangi bir itirazının ya da talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Sompo Japan Sigorta’nın Sorumlulukları

Sompo Japan Sigorta, girilen bilgilerin güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. sompojapan.com.tr web sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 3.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 3.2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Sompo Japan Sigorta kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Sompo Japan Sigorta bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya bilgisi ve onayı haricinde üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sompo Japan Sigorta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sompojapan.com.tr web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sompo Japan Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini sompojapan.com.tr web sitesine başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, suistimal etmek, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sompo Japan Sigorta, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildirim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. sompojapan.com.tr web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin sompojapan.com.tr web sitesinde yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye Sompo Japan Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, aksine davranışın Sigortacılık Kanunu kapsamında cezai yaptırıma tabi olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, sompojapan.com.tr web sitesi üzerinden sadece kendi adına ve hesabına işlem yapabilir. Kullanıcı/Üye’nin başkası hesabına hareket etmesi halinde, kendi bilgilerini ve kimin hesabına işlem yaptığını ve/veya işlemin gerçek menfaat sahibinin sompojapan.com.tr web sitesi teklif adımlarında bildirmesi zorunludur. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı/Üye’ye aittir. Aksine davranışın tespiti halinde Sompo Japan Sigorta’nın ilgili mevzuat gereği, MASAK’a bildirimde bulunması gerekecektir.

7. Ödeme Koşulları

7.1Kullanıcı tarafından Teklif’in Kabul edilmesi halinde ilgili ödeme kredi kartı vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.

7.2Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle, Sigorta priminin alınamadığı durumlarda ödemenin yapılacağı zamana kadar teklif poliçeleşmeyecektir. Poliçe priminin tahsilatı sonrasında poliçe tahsilat tarihi itibariyle yürürlükte olacaktır.

Poliçe primi bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.

7.3Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden poliçe satın alan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Sompo Japan Sigorta sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, banka ve bilgisayarınız / mobil cihazınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu hususa ilişkin doğabilecek zararlardan Sompo Japan Sigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur.

8. Feragat

8.1Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Sompo Japan Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.2Kullanıcı, Sompo Japan Sigorta’nın site ‘ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site ‘den veya site „ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

8.3Sompo Japan Sigorta, kullanıcının site „ye bağlantısı sırasında veya site ‘deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Sompo Japan Sigorta, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sompo Japan Sigorta için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sompo Japan Sigorta'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup Kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

11. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

11.1Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Sompo Japan Sigorta, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Sompo Japan Sigorta tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Sompo Japan Sigorta tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir

11.2Sompo Japan Sigorta, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet’e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet’i ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

12. Muhtelif Hükümler

12.1İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

12.2Sompo Japan Sigorta, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir.

12.3Sompo Japan Sigorta’nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site’de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zaman ve bilgilendirme yapmak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin ve Hizmet’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Sompo Japan Sigorta tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

13. Sair Hususlar

13.1Sompo Japan Sigorta, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Sompo Japan Sigorta tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir.

13.2www.sompojapan.com.tr web sitesinde verilen linklenen diğer kişi ve kuruluşlarla Sompo Japan Sigorta’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Sompo Japan Sigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Sompo Japan Sigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir.

13.3Sompo Japan Sigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Sompo Japan Sigorta için bağlayıcı değildir. Sompo Japan Sigorta bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

13.4Sompo Japan Sigorta, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Sompo Japan Sigorta, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

14. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

C- İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI

Sompo Japan Sigorta'nın avantajlı teklif ve kampanyalarını içeren tanıtım, reklam, satış, pazarlama ve benzer amaçlar için her türlü iletişim kanalı üzerinden tarafıma ulaşılmasını, iletişim bilgilerimin arşivlenmesini, güncellenmesini ve paylaşılmasını onaylıyorum.